Blog

Jak zacząć sprzedaż na Kaufland Global Marketplace? — wszystko, co musisz wiedzieć

Kaufland to dynamiczny online marketplace oferujący szerokie możliwości dla nowych sprzedawców. W niniejszym artykule chcemy szczegółowo omówić kwestie związane z założeniem konta na platformie i jego weryfikacją. Przeczytaj, jakie dokumenty musisz zgromadzić i jakie kroki przejść, aby rozpocząć sprzedaż na Kaufland.de — serwisie będącym jednym z liderów e-commerce na rynku niemieckim.
Jak zacząć sprzedaż na Kaufland Global Marketplace? — wszystko, co musisz wiedzieć
W tym artykule dowiesz się, jakich formalności musisz dopełnić, aby rozpocząć sprzedaż na Kaufland:
 1. Jakie są wymogi formalne związane ze sprzedażą na Kaufland?
 2. Jak krok po kroku wygląda proces weryfikacji konta sprzedawcy?
 3. Jakie teksty prawne są wymagane dla osób rozpoczynających sprzedaż na Kaufland?
 4. Ile kosztuje prowadzenie sprzedaży na platformie?
 

Jakie są wymogi formalne związane ze sprzedażą na Kaufland?

  Dokumentami wymaganymi do założenia konta na Kaufland są:
 1. Urzędowe potwierdzenie rejestracji spółki — aktualny wyciąg z CEIDG/KRS oraz jego tłumaczenie na język angielski poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Warto wspomnieć, że w przypadku wyciągu z CEIDG gotowy wydruk w języku angielskim można pobrać bezpośrednio ze strony rządowej. Jeśli chcemy założyć konto dla spółki cywilnej, najlepiej mieć pod ręką umowę jej założenia.
 2.  Wyciąg z firmowego konta bankowego (pierwsza strona) z widocznymi:
  •  logo banku,
  •  danymi teleadresowymi banku,
  •  danymi właściciela rachunku,
  •  numerami IBAN i SWIFT konta bankowego
      3. Następujące dane beneficjentów spółki:
  • imiona i nazwiska,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • miejsce zamieszkania
  • zdjęcia ich dowodów osobistych.
     4. Tabela udziałów w języku angielskim lub niemieckim.      5. Wpis do rejestru VAT PL OSS lub VAT DE.      6. Potwierdzenie udziału w systemie dualnym (kolejna ‘nakładka’ na LUCID — więcej na ten temat można przeczytać tutaj).  

Jak krok po kroku wygląda proces weryfikacji konta sprzedawcy?

 
 1. Razem z formularzem rejestracyjnym wysyłamy komplet dokumentów, który będzie podstawą weryfikacji.
 2. Przeprowadzona zostanie weryfikacja. Jej sposób zależy od rodzaju działalności, którą prowadzimy (patrz niżej).
 3. Team weryfikacyjny prześle pierwszą informację zwrotną w przeciągu 3 dni.
 4.  W pewnych przypadkach team weryfikacyjny może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów lub udzielenie konkretnych informacji.
 5. Otrzymujemy decyzję o pozytywnym (lub nie) przejściu całego procesu.
 

Metody weryfikacji konta dla rozpoczynających sprzedaż na Kaufland

  Następnym krokiem w procesie rejestracji jest weryfikacja konta przez serwis Kaufland.  Wyróżniamy dwie metody weryfikacji. O tym, którą metodę zastosuje wobec nas platforma, decyduje osobowość prawna zakładającego konto.  

Weryfikacja kont zakładanych na osobę fizyczną lub JDG

  Jeśli konto jest zakładane na osobę fizyczną lub na jednoosobową działalność gospodarczą, dana osoba fizyczna/właściciel tej działalności musi odbyć krótką rozmowę wideo z pracownikiem Supportu w języku angielskim lub niemieckim. Należy pamiętać, że Kaufland nakłada obowiązek podstawowej znajomości (w mowie) wspomnianych wyżej języków. Jeśli pracownik teamu weryfikacyjnego będzie mieć wątpliwości co do naszych umiejętności językowych, może taką weryfikację odrzucić.  

Na czym polega wideo-weryfikacja konta?

  Proces wideo-weryfikacji ma na celu potwierdzenie danych, których użyto przy rejestracji konta. Bez pozytywnego przejścia tego procesu konto pozostanie nieaktywne i nie ruszy nasza sprzedaż na Kaufland. Podczas rozmowy sprawdzana jest poprawność danych wprowadzonych podczas rejestracji. W tym celu przeprowadza się skanowanie twarzy w 3D. Przeskanowany zostaje także dowód osobisty.   Odrzucenie weryfikacji za pierwszym razem nie skutkuje od razu zamkniętą drogą na Kaufland, gdyż weryfikację można powtórzyć. Trzeba jednak pamiętać, że po kilkukrotnym fiasku Support ma prawo zamknąć proces rejestracji.  W takim przypadku należy rozpocząć cały proces zakładania konta od nowa. Oznacza to złożenie nowego formularza rejestracyjnego.  

Weryfikacja kont zakładanych na spółki 

  Jeśli konto rejestrujemy na spółki (różnego rodzaju), rozmowa wideo z pracownikiem obsługi Kaufland nie jest potrzebna do jego weryfikacji. Przechodzimy wówczas od razu do kolejnego kroku. Jeśli stosowne dokumenty zostały przesłane, pierwsza informacja o statusie weryfikacji pojawi się w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni. Jeśli obsługa platformy uzna, że dostarczyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, konto zostanie aktywowane. W przeciwnym razie otrzymamy szczegółową listę pozycji, które musimy przedłożyć Supportowi.  

Od czego zależy czas trwania procesu weryfikacyjnego na Kaufland?

  Weryfikacja trwa najkrócej 3 dni.  Jej czas zależy w dużej części od szybkości naszych odpowiedzi na pytania od Supportu. Pytania te otrzymujemy na adres poczty elektronicznej, na który rejestrujemy konto. W związku z tym zaleca się codzienne sprawdzanie skrzynki elektronicznej w okresie trwania procesu zakładania konta. Oprócz wspomnianej wyżej słabej responsywności najczęstszym błędem pojawiającym się podczas weryfikacji jest niezgodność danych zawartych w dokumentach czy ich rozbieżności z informacjami zawartymi w internetowych rejestrach (np. KRS). Przy procesie rejestracji najważniejszym zadaniem osoby zakładającej konto jest dopilnowanie wszystkich szczegółów związanych z procesem weryfikacyjnym. Nawet najmniejsza rozbieżność może spowolnić cały proces, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić finalizację weryfikacji.  

Jakie teksty prawne są wymagane dla osób rozpoczynających sprzedaż na Kaufland?

  Rynek e-commerce cały czas dynamicznie się rozwija, a przepisy prawne dotyczące sprzedaży online są nieustannie aktualizowane. Niestety, często pośród sprzedawców nadal panuje nieświadomość nakładanych na nich obowiązków w zakresie dokumentów regulujących sprzedaż. To samo dotyczy przewidzianych prawem konsekwencji ich braku. Na koncie sprzedawcy lub na stronie sklepu internetowego należy umieścić następujące teksty prawne: 
 •       Stopka firmowa (Footer/Impressum)
 •       Regulamin sprzedaży (Terms & Conditions)
 •       Polityka Prywatności (Privacy Policy)
 •       Polityka zwrotów (Return Policy)
Dokumenty wyszczególnione powyżej są wymagane zarówno w przypadku sklepu internetowego, jak i marketplace’a. Jednak należy pamiętać, że jeśli działamy na platformie sprzedażowej (np. na Amazon), nasze teksty prawne muszą być zgodne z jej regulaminem. Warto wspomnieć, że możemy skorzystać z generatora tekstów prawnych, dzięki któremu łatwo otrzymamy poprawne i dopasowane pod nas teksty prawne.  

Stopka firmowa — wymóg dyrektywy Omnibus

  Stopka firmowa stała się niezbędnym elementem tekstów prawnych wraz z wdrożeniem  dyrektywy Omnibus. Założenia Omnibusa wprowadzają konieczność informowania konsumenta o osobie, od której kupowany jest towar przez internetową platformę handlową. Ma to istotne znaczenie, ponieważ kupujący nie zostanie objęty ochroną konsumencką, jeśli zawrze umowę sprzedaży z osobą fizyczną, a nie z przedsiębiorcą.

Co musimy zawrzeć w regulaminie sprzedaży?

  Konieczność opracowania i udostępnienia regulaminu sprzedaży wynika z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz art. 8 ust. 1 u.s.u.d.e. – Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu.  Regulamin sprzedaży musi wyszczególniać przede wszystkim kwestie dotyczące:
 •       momentu zawarcia sprzedaży i przejścia własności produktów na kupującego,
 •       dostępnych metod płatności i dostawy,
 •       reklamacji i gwarancji,
 •       języka, w jakim sporządzono umowę,
 •       metod alternatywnego rozwiązania sporów, wliczając w to wybór polubownego sąd konsumenckiego.
Warto dodać do regulaminu tzn. „słowniczek”, który ułatwi nam utrzymanie jasnej i zrozumiałej komunikacji z klientem. Możemy również umieścić politykę zwrotów w postanowieniach Regulaminu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby była to osobna dokumentacja. Warto zauważyć, że platformy sprzedażowe, takie jak Kaufland, często wymagają zamieszczenia szczegółowej treści polityki zwrotów.  

Polityka prywatności wynikająca z przepisów RODO

  Umieszczenie polityki prywatności pozwala na wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec użytkowników platformy sprzedażowej. Wymóg ten jest nałożony na mocy RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  Aby nasza polityka prywatności była zgodna z RODO, powinna uwzględniać następujące kwestie:
 1. Identyfikację administratora danych oraz jego dane kontaktowe.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – o ile taki został powołany.
 3. Informację, jakie dane są zbierane i w jakim celu.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych.
 5. Informację o przetwarzaniu i ewentualnym przekazywaniu danych. Ponadto wskazanie podmiotów, którym dane mogą być udostępniane.
 6. Informację o prawach przysługujących osobom korzystającym ze sklepu lub marketplace’a, przede wszystkim prawo do bycia zapomnianym.
 7. Okres przechowywania danych osobowych.
Dodatkowo wdrożenie dyrektywy Omnibus potwierdziło konieczność zawarcia informacji o profilowaniu i podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.  

Jakie kwestie musi uwzględnić sprzedawca w polityce zwrotów?

  Polityka zwrotów ma zapewnić sprzedawcy bezpieczeństwo przed bezpodstawnymi zwrotami. Politykę zwrotów można wpleść w regulamin sprzedaży lub zawrzeć w osobnym dokumencie. Regulamin zwrotów powinien określać termin, w jakim klient może dokonać zwrotu bez podania konkretnej przyczyny. Zgodnie z unijnymi normami okres ten musi wynosić co najmniej 10 dni. Regulacja dotycząca polityki zwrotów jest semiimperatywna, czyli nakłada na sprzedawcę jedynie minimalne zobowiązanie w zakresie terminu zwrotu. Sprzedawca może zatem przedłużyć ten okres według własnego uznania lub zgodnie z regulaminem serwisu sprzedażowego, na którym prowadzi sprzedaż (np. na Amazonie jest to 30 dni). Chcesz dowiedzieć się więcej o polityce zwrotów na Amazon? Przeczytaj nasz artykuł na ten temat. Kolejną istotną kwestią jest wskazanie, kto odpowiada za opłacenie zwrotu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo obciążenia kosztami zwrotu konsumenta. Może jednak wybrać postawę prokonsumencką i udostępniać przedpłaconą etykietę zwrotną klientowi, który chce odesłać produkt. W ten sposób kosztami zwrotu obciąża siebie.   

Wysyłka towarów

  Inną sprawą, którą polityka zwrotów musi uwzględniać, są rejestracje podatkowe przedsiębiorcy. Wynika to z tego, że towar możemy składować w innym kraju jedynie, jeśli jesteśmy w nim zarejestrowanymi płatnikami VAT-u. Jeśli nie posiadamy VAT-u DE, zwrot zakupu dokonanego przez Kaufland.de trafi do Polski. Zwroty są największym zagrożeniem w przypadku gdy korzystamy z modelu FBA i nie posiadamy lokalnego numeru VAT. Wówczas klienci odsyłają towary do magazynu Amazon. Jednak Amazon składuje produkty w imieniu firmy, która de facto nie ma do tego uprawnień.  

Ile kosztuje prowadzenie sprzedaży na platformie?

  Podstawową opłatą, którą musi uiszczać sprzedawca, jest miesięczna opłata za posiadanie konta (abonament).  

Plany sprzedażowe na Kaufland

  Wyróżniamy dwa plany opłat za sprzedaż na Kaufland:
 1. Basic Plan (39,95 eur), dzięki któremu otrzymujemy:
  • dostęp do trzech krajów za jedną opłatą,
  • nielimitowaną liczbę produktów,
  • dostęp do obsługi ADS, marketingu oraz automatycznego pricingu,
  • osobistą obsługę ze strony platformy.

 2. Plan “Basic + Linking” (49,90 eur), który wyróżnia się od planu podstawowego tym, że na stronie sklepu znajdującej się na   Kaufland.de możemy dodać odnośnik prowadzący do sklepu on-line poza platformą.

Chcesz dowiedzieć się więcej, co oferuje sprzedawcom Kaufland w zakresie marketingu, wystawiania ofert i obsługi klienta? Zapoznaj się z naszym artykułem, dlaczego warto prowadzić sprzedaż na Kaufland. Plan sprzedażowy wybiera się podczas rejestracji konta, lecz mamy możliwość swobodnej jego zmiany przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego (czyli co miesiąc). Rozpoczynając sprzedaż na Kaufland, otrzymujemy 30-dniowy okres próbny. Następnie obowiązuje opłata wskazana an screenie (włączając w to sprzedaż na rynkach czeskim i słowackim). plany za konta sprzedażowe na Kaufland.de Podsumowanie Kluczem do szybkiego założenia konta na platformie Kaufland jest staranne przygotowanie dokumentów niezbędnych do tego procesu. Dotyczy to zarówno dokumentów służących do weryfikacji tożsamości sprzedawcy, jak i tych koniecznych do prowadzenia sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem. Sprzedawco! Potrzebujesz pomocy przy rejestracji konta na Kaufland? Chcesz mieć pewność, że cały proces przebiegnie szybko i bez błędów? Wypełnij nasz formularz i umów się z naszymi specjalistami.